14 lutego br. przypada 79. Rocznica utworzenia Armii Krajowej. To szczególna data dla naszej społeczności szkolnej, w tym dniu obchodzimy Dzień Patrona Szkoły. Będzie to wyjątkowa rocznica ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia. W związku z zamknięciem szkół i nauką zdalną nie możemy, jak co roku, zorganizować uroczystości patriotycznych w szerokim wymiarze, jak zawsze to czyniliśmy. Niestety, bieżąca rzeczywistość nakazująca pozostanie w domu i unikanie wzajemnych kontaktów, sprawiła, że Dzień Patrona Szkoły będzie wyglądać inaczej, co nie znaczy, że będzie mniej uroczysty, radosny, świąteczny. 

Foto nr 1 (Kopiowanie).jpg

Armia Krajowa to patron szczególny, bo przywołujący zbiorczo pamięć o żołnierzach polskiego podziemia, którzy w okresie II wojny światowej poświęcili wszystko dla wolnej Polski. W wielu przypadkach oddali za nią życie. Czym była Armia Krajowa?

Początki AK sięgają konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski, zawiązanej w nocy z 26 na 27 września 1939 roku przez grupę wyższych oficerów z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim, przy współudziale prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Stała się ona zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego. SZP została przekształcona najpierw w 1940 r. w Związek Walki Zbrojnej, a następnie rozkazem Naczelnego Wodza w Armię Krajową, w skład której weszło ok. 200 organizacji wojskowych, zarówno spod okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej.

Foto nr 2 (Kopiowanie).jpg

AK była konspiracyjną organizacją wojskową stanowiącą integralną część Sił Zbrojnych RP. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. W zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną, a jej Komendant Główny jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej. Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony oraz przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.

Kolejnymi dowódcami AK byli generałowie: Stefan Rowecki ps. Grot - do 30 czerwca 1943 r., Tadeusz Komorowski ps. Bór - do 2 października 1944 r. i Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek - do 19 stycznia 1945 r. Komendant Główny AK podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych. Organem dowodzenia AK była Komenda Główna (KG), w której skład wchodziły oddziały, piony organizacyjne i samodzielne służby – oddziały.

Foto nr 3 (Kopiowanie).jpg

Terenowa struktura organizacyjna Armii Krajowej odpowiadała zasadniczo przedwojennemu podziałowi administracyjnemu kraju. Na terenie województw tworzono okręgi, w powiatach – obwody, w gminie lub kilku gminach – placówki. Tworzone były także obszary będące jednostkami strukturalnymi, obejmującymi kilka okręgów. Na początku 1944 r. Komendzie Głównej AK podlegały 4 obszary i 8 samodzielnych okręgów. W skład AK wchodziły także jednostki strukturalne, działające poza granicami kraju: Samodzielny Wydział do Spraw Kraju Sztabu Naczelnego Wodza tzw. Oddział VI oraz Oddziały AK na Węgrzech ("Liszt") i w Niemczech (Komenda Okręgu Berlin "Blok").

Foto nr 4 (Kopiowanie).jpg

Armia Krajowa od początku była organizacją masową, zwiększającą szeregi przez werbunek ochotników i kontynuowanie akcji scaleniowej, rozpoczętej przez Związek Walki Zbrojnej. W latach 1940-1944 do AK przystąpiły m.in.: Tajna Armia Polska, Polska Organizacja Zbrojna "Znak", Gwardia Ludowa, PPS-WRN, Tajna Organizacja Wojskowa, Konfederacja Zbrojna, Socjalistyczna Organizacja Bojowa, Polski Związek Wolności oraz częściowo Narodowa Organizacja Wojskowa, Bataliony Chłopskie i Narodowe Siły Zbrojne.

Liczba żołnierzy AK wynosiła na początku 1942 r. ok. 100 tys., zaś w lecie 1944 r. już ok. 380 tys., w tym: ok. 10,8 tys. oficerów, 7,5 tys. podchorążych i 87,9 tys. podoficerów. Od 1943 r. w jednostkach podporządkowanych Komendzie Głównej AK tworzono kompanie i bataliony, od 1944 r. - pułki, brygady, dywizje, zgrupowania pułkowe i dywizyjne.

Foto nr 5 (Kopiowanie).jpg

Potrzeby finansowe, materiałowo-sprzętowe i w zakresie uzbrojenia były zabezpieczane przez rząd RP i uzupełniane w drodze akcji bojowych i innych działań, mających na celu zaopatrzenie w broń, mundury, sprzęt i środki finansowe (m.in. zakupy broni i własna, tajna produkcja broni strzeleckiej: pistoletów maszynowych, granatów i materiałów wybuchowych).

Armia Krajowa realizowała swe cele poprzez prowadzenie walki bieżącej i przygotowywanie powstania powszechnego. Walka bieżąca prowadzona była głównie przez akcje małego sabotażu, akcje sabotażowo-dywersyjne, bojowe i bitwy partyzanckie z siłami policyjnymi oraz regularnym wojskiem niemieckim. Specjalne miejsce w działalności bojowej AK zajmowały akcje odwetowe i represyjne w stosunku do SS i policji oraz zdrajców i prowokatorów.

Przygotowaniem i wykonaniem akcji sabotażowo-dywersyjnych i specjalnych zajmowały się autonomiczne piony wydzielone z KG AK: Związek Odwetu, "Wachlarz" i Kierownictwo Dywersji, pod nadzorem Kierownictwa Walki Konspiracyjnej, a następnie Kierownictwa Walki Podziemnej. Innymi formami walki bieżącej były: organizowana na szeroką skalę akcja propagandowa wśród społeczeństwa polskiego (prowadzona przez Biuro Informacji i Propagandy), wydawanie prasy, np. "Biuletynu Informacyjnego", szerzenie dezinformacji wśród Niemców (akcja "N") i wywiad wojskowy.

Foto nr 6 (Kopiowanie).jpg

Kulminacją wysiłku zbrojnego AK było Powstanie Warszawskie stanowiące kluczowy element akcji wojskowej "Burza" zorganizowanej przez oddziały Armii Krajowej przeciwko Niemcom. Rozpoczęła się ona na początku stycznia 1944 r. pod koniec okupacji niemieckiej, w obliczu wkroczenia Armii Czerwonej na dawne tereny II Rzeczpospolitej.

Po klęsce Powstania Warszawskiego jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane. 19 stycznia 1945 r. Komendant Główny gen. Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu AK, co zakończyło również akcję "Burza". Straty AK wyniosły ok. 100 tys. poległych i zamordowanych żołnierzy, ok. 50 tys. zostało wywiezionych do ZSRR i uwięzionych. Do moskiewskiego więzienia trafił m.in. gen. Okulicki, sądzony w procesie szesnastu przywódców Państwa Podziemnego.

Wobec represji radzieckich i polskich służb bezpieczeństwa nie wszystkie oddziały AK podporządkowały się rozkazowi o demobilizacji. Powstały nowe organizacje konspiracyjne m.in.: Ruch Oporu Armii Krajowej i Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość". Żołnierze AK byli prześladowani przez władze komunistyczne, zwłaszcza w okresie stalinizmu, wielu z nich skazano na karę śmierci lub wieloletniego więzienia.

Foto nr 7 (Kopiowanie).jpg

Tragiczna, a zarazem inspirująca historia Armii Krajowej z pewnością zasługuje na pamięć i najwyższe uznanie. Jej żołnierze pozostawili po sobie nie tylko wymierne dokonania bojowe, lecz również wielki niepodważalny kapitał moralny.  Nasza szkoła otrzymała imię Armii Krajowej w dniu 18 kwietnia 2009 roku. Uroczystość odbywała się pod patronatem Prezydenta RP prof. Lech Kaczyńskiego. W tym dniu otrzymaliśmy dwa Sztandary. Jeden – nasz szkolny, drugi to Sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Wysokie Mazowieckie. Z tymi Sztandarami nasi uczniowie uczestniczą w uroczystościach państwowych i historycznych.

Foto nr 8 (Kopiowanie).jpg

Dla upamiętnienia naszego Patrona podejmowaliśmy szereg inicjatyw m.in. utworzyliśmy Szkolną Izbę Pamięci, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej organizowaliśmy regionalną Olimpiadę Wiedzy o Armii Krajowej, przygotowywaliśmy tematyczne programy artystyczne.

Foto nr 9 (Kopiowanie).jpg

Foto nr 10 (Kopiowanie).jpg

Foto nr 11 (Kopiowanie).JPG

Dziś w czasie zagrożenia epidemiologicznego, nasz Dzień Patrona z konieczności musi ograniczyć się do formy zdalnej. Wspominamy więc dokonania Armii Krajowej oraz jej dowódców i żołnierzy. Tych znanych w całej Polsce ale również i lokalnych bohaterów. Wspominamy tych którzy współpracowali ze Szkołą w budowaniu tradycji p. Wincentego Jabłońskiego i p. Zygmunta Wieryszko. Dziś ich już nie ma pośród nas, ale pamięć o nich pozostaje i tylko od nas zależy jak długo będzie trwała.

Foto nr 12 (Kopiowanie).JPG

Dbajmy wspólnie o to by kolejne pokolenia naszej społeczności szkolnej oraz społeczności lokalnej pamiętały o Bohaterach – Żołnierzach AK, dzięki którym żyjemy w Wolnej Ojczyźnie. To jest nasze zadanie, którego podjęliśmy się w dniu 18 kwietnia 2009 roku.

 

Naszym zadaniem jest poznawanie historii Armii Krajowej, dlatego też załączamy link do filmu pt. AK Armia Podziemna.

 

https://www.facebook.com/TobieOjczyzno2305/videos/2480855578652441/

 

Zachęcamy wszystkich do obejrzenia filmu. Na podstawie treści zawartych w filmie będzie przygotowany dla uczniów konkurs on-line, w którym przewidziane są interesujące nagrody. Za organizację i przebieg konkursu będzie odpowiedzialny p. Karol Głębocki, który także przeprowadzi zajęcia zdalne na temat historii Obwodu AK WYSOKIE MAZOWIECKIE

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!