Technik mechatronik 311410

Zadania zawodowe:
1) projektowanie i konstruowanie z wykorzystaniem technik komputerowych;
2) obsługa i programowanie robotów przemysłowych;
3) automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych;
4) projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
5) diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych;
6) montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Charakterystyka zawodu
Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.
Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentacje techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów. Instaluje i uruchamia urządzenia i
systemy mechatroniczne. Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Może również we własnym zakresie projektować, montować oraz programować proste układy mechatroniczne.

Możliwości zatrudnienia:
Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Technik pojazdów samochodowych 311513

Zadania zawodowe:
1) diagnozowanie technicznego pojazdów samochodowych;
2) obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych;
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Charakterystyka zawodu
Z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobre wykształconych fachowców z tego zakresu. Technik pojazdów samochodowych zdobywa wiedzę dotyczącą działania i budowy pojazdów, poznaje najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Specjalista po ukończeniu technikum dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów. Ustala przyczyny niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposoby ich usuwania. Weryfikuje części samochodowe i materiały eksploatacyjne, kontroluje jakość wykonanych napraw. Prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Sprzedaje pojazdy samochodowe oraz artykuły motoryzacyjne. Prowadzi postępowanie związane z ubezpieczeniem, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi.
Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowej absolwenci stają się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych.

Możliwości zatrudnienia:

Technik pojazdów samochodowych może pracować w fabrykach samochodów. Może również pracować w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych itd. Może też prowadzić własny warsztatach naprawy samochodów. Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień może zostać diagnostą pojazdów samochodowych i pracować w Stacji Kontroli Pojazdów.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Możliwości zatrudnienia w:

 • studiach graficznych,
 • agencjach reklamowych,
 • wydawnictwach,
 • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw,
 • instytucjach badawczych przy dokumentacji badań,
 • własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej,
 • drukarniach.

Zadania zawodowe:

 • przygotowanie publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej,
 • prowadzenie procesów drukowania cyfrowego,
 • przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
 • obróbka druków cyfrowych,
 • prowadzenie procesów drukowania przestrzennego 3D,
 • obróbka przestrzennych druków 3D.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

Możliwości zatrudnienia

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki może pracować w firmach zajmujących się sprzedażą, serwisem i naprawą ciągników i maszyn rolniczych, firmach świadczących usługi mechanizacyjne. Może prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie na własny rachunek, jak również prowadzić samodzielnie indywidualne gospodarstwo rolne.

Zadania zawodowe:

 • użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwanie pojazdów, środków transportów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • wykonywanie obsługi technicznej, naprawy pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
 • prowadzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych (prawo jazdy kat. B, T)
 • eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie,
 • obsługiwanie i diagnozowanie urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Możliwości zatrudnienia:

Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego np. mleczarnie, chłodnie; firmy montujące i serwisujące urządzenia chłodnicze, firmy montujące i serwisujące klimatyzacje w budynkach, firmy montujące i serwisujące pompy ciepła, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie montażu i serwisu klimatyzacji.

Zadania zawodowe:

 • montowanie i uruchamianie urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • ocenianie stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • naprawa oraz modernizacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • organizowanie prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysk i uzdatnianie czynników roboczych.

Technik rolnik

 Zadania zawodowe:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) powadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
4) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Charakterystyka zawodu
Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Dokonuje wyboru rodzaju produkcji (towarowa, hodowlana), wyboru gleby dla poszczególnych roślin, opracowuje technologię uprawy roślin, płodozmianu lub zmianowania dla wybranych roślin hodowlanych i produkcyjnych. Rozpoznaje nasiona zbóż, roślin pastewnych, okopowych, przemysłowych oraz występujące w nich nasiona chwastów. Projektuje oraz zakłada pola hodowlane z zachowaniem niezbędnej izolacji gatunkowej i odmianowej. Opracowuje, kontroluje i wykonuje podstawowe zabiegi agrotechniczne - związane z uprawą gleby: orze i bronuje. Organizuje, nadzoruje i wykonuje pace związane z uprawą roli,  nawożeniem, siewem nasion, sadzeniem, pielęgnowaniem i zbiorem roślin oraz przygotowuje zebrane plony do: sprzedaży lub przechowywania. Dokonuje okresowej kontroli i oceny Plantacji nasiennych w okresie wegetacji roślin oraz ustala potrzeby, metody środki zwalczania chwastów, szkodników i chorób. Obsługuje ciągniki, kombajny i inne maszyny oraz urządzenia stosowane w produkcji rolnej. Planuje zaopatrzenie i zaopatrywanie gospodarstwa rolnego w niezbędne maszyny i sprzęt rolniczy, nasiona, nawozy oraz środki ochrony roślin. Ustala optymalny termin i technologię zbioru roślin. Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej, kalkulację kosztów produkcji rolnej. Organizuje i nadzoruje prace związane z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich.

Możliwości zatrudnienia
Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą. Może być zatrudniony w instytucjach służby rolnej. Może także samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.).

Kucharz 512001

Zadania zawodowe:
1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Charakterystyka zawodu
Kucharz małej gastronomii przygotowuje potrawy i napoje w małych punktach gastronomicznych, stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia. Ocenia i dobiera surowce i półprodukty w oparciu o normy i receptury gastronomiczne. Wydaje przygotowane potrawy, dbając o ich estetyczne wykończenie.

Możliwości zatrudnienia
Kucharz małej gastronomii może pracować w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach, przedszkolach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. Może być właścicielem prywatnego zakładu gastronomicznego.

Rolnik 613003

Zadania zawodowe:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
4) obliczania opłacalności produkcji roślinnej.

Charakterystyka zawodu
Inne nazwy zawodu: hodowca zwierząt; łąkarz; producent drobiu; producent kwalifikowanych nasion rolniczych.
Rolnik planuje i wykonuje niezbędne prace przy uprawie i zbieraniu płodów rolnych; uprawia i zbiera owoce z drzew i krzewów; uprawia drzewa, krzewy ozdobne i kwiaty. Hoduje zwierzęta. Kalkuluje opłacalność produkcji oraz zawiera kontrakty na dostawę określonych płodów rolnych.

Możliwości zatrudnienia
Rolnik może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, gospodarstwo nastawione na produkcję żywności ekologicznej oraz gospodarstwo agroturystyczne. Może również prowadzić działalność z zakresu organizacji przetwórstwa spożywczego w gospodarstwie rolnym, produkcji ogrodniczej, drobiarstwa i hodowli zwierząt. Może również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

Zadania zawodowe:
1) użytkowania pojazdów samochodowych;
2) diagnozowania pojazdów samochodowych;
3) naprawiania pojazdów samochodowych.

Charakterystyka zawodu
Inna nazwa zawodu: mechanik diagnosta.
Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje naprawy i konserwacje autobusów i autokarów osobowych, ciągników rolniczych i drogowych, pojazdów jednośladowych, samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych.

Możliwości zatrudnienia
Mechanik pojazdów samochodowych może pracować w fabrykach samochodów. Może również pracować w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych itd. Może też prowadzić własny warsztatach naprawy samochodów.

Piekarz 751204

Zadania zawodowe:
1) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
2) sporządzania półproduktów piekarskich;
3) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
4) przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
5) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Charakterystyka zawodu
Piekarz prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu. Rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa.

Możliwości zatrudnienia
Piekarz może pracować w rzemieślniczych i przemysłowych zakładach piekarskich, cukierniach, zakładach gastronomicznych oraz w punktach sprzedaży pieczywa. Może również samodzielnie prowadzić piekarnię lub cukiernię.

Wędliniarz 751107

Zadania zawodowe:
1) dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzecznych oraz wykrawania mięsa;
2) magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji;
3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa;
4) wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych;
5) magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

Charakterystyka zawodu
Inne nazwy zawodu: masarz; ubojowy; wędliniarz.
Rzeźnik-wędliniarz dokonuje uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tusz. Dokonuje rozbioru na elementy zasadnicze. Dzieli surowiec do produkcji wędlin. Przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie według określonych normami receptur, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń masarskich.

Możliwości zatrudnienia
Rzeźnik-wędliniarz może pracować w ubojniach i zakładach mięsnych jedno- i wielooddziałowych, a także o pełnym profilu produkcji, w zakładach garmażeryjnych i sklepach. Może prowadzić własną firmę mięsną.

Stolarz 752205

Zadania zawodowe:
1) wykonywania wyrobów z drzewa i tworzyw drzewnych;
2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Charakterystyka zawodu
Stolarz wykonuje różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnych gatunku drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Posługuje się narzędziami do ręcznej obróbki drewna oraz maszynami i urządzeniami do obróbki drewna, w tym obrabiarkami sterowanymi numerycznie.

Możliwości zatrudnienia
Stolarz może pracować w zakładach przemysłu drzewno-meblarskiego, stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań i innych wyrobów, na stanowiskach robotniczych w działach takich jak składy materiałów, suszarnie, działy obróbki drewna, działy konserwacji i zabezpieczania materiałów, przy ręcznej i maszynowej obróbce drewna i tworzyw drzewnych, w modelarniach, klejarniach, wykańczalniach, montowniach, pakowalniach i magazynach wyrobów. Może również prowadzić własny zakład stolarski.

Fryzjer 514101

Zadania zawodowe:
1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
3) wykonywania strzyżenia włosów;
4) wykonywania stylizacji fryzur.

Charakterystyka zawodu
Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie, strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.
Gromadzi i udostępnia żurnale fryzjerskie, pomocne w doborze fryzury. Śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne.

Możliwości zatrudnienia
Fryzjer może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski.

Sprzedawca 522301

Zadania zawodowe:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Charakterystyka zawodu
Inne nazwy zawodu: drogista; ekspedient; hurtownik; kioskarz; konsultant - sprzedawca; sklepowa.
Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaż drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej. Obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i sklepach internetowych).
Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty. Przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Informuje nabywców o walorach sprzedawanych produktów, pomaga im przy wyborze produktu. Realizuje zamówienia składane przez nabywców. Inkasuje należność za sprzedane produkty. Załatwia reklamacje zakupionych towarów. Przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach. Zawiera transakcje sprzedaży oraz wystawia faktury za towary.

Możliwości zatrudnienia
Sprzedawca może pracować we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, jak również w innych miejscach sprzedaży i akwizycji (mieszkania, instytucje, biura itd.). Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie 712905 NOWOŚĆ!!!

Zadania zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania systemów suchej zabudowy;
 • wykonywania robót malarskich;
 • wykonywania robót tapeciarskich;
 • wykonywania robót posadzkarskich;
 • wykonywania robót okładzinowych.

Charakterystyka zawodu

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych. Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni. Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku nauczania – Monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie – są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • każdej firmie wykonującej usługi dla budownictwa,
 • działach remontowych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej lub Spółdzielniach Mieszkaniowych,
 • budownictwie przy pracach związanych wykonaniem ścianek działowych, sufitów podwieszanych. malowaniem i szpachlowaniem, kładzeniem płytek ceramicznych oraz wykańczaniem podłóg.

Mogą również samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Operator obrabiarek skrawających NOWOŚĆ!!!

Możliwości zatrudnienia:
Operator obrabiarek skrawających może podjąć pracę jako operator obrabiarek skrawających w firmach produkcyjnych posiadających konwencjonalne i numerycznie sterowane obrabiarki skrawające.

Zadania zawodowe:

 • przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
 • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
 • wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Kierowca mechanik NOWOŚĆ!!!

Możliwości zatrudnienia:
Kierowca mechanik może podjąć pracę jako kierowca mechanik w firmach zajmujących się transportem samochodowym, jak również w warsztatach samochodowych do obsługi pojazdów samochodowych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą świadcząc usługi transportowe.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,
 • wykonywanie czynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • prowadzenie dokumentacji wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych,
 • organizowanie stanowiska pracy kierowcy,
 • prowadzenie pojazdów samochodowych,
 • planowanie optymalne trasy przejazdu,
 • prowadzenie dokumentacji przewozowej.

 

Opisy zawodów na podstawie
KRYSTYNA LELlŃSKA, GRAŻYNA SOŁTYSIŃSKA , MACIEJ GRUZA
ZAWODY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
vademecum informacyjne doradcy zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa 2005,
www.KOWEZiU.edu.pl/Podstawy programowe kształcenia w zawodach.

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!