mgr Barbara Maria Roszkowska 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek 8.00-14.50
Wtorek 10.00-14.00
Środa 10.10-14.50
Czwartek 8.00- 12.25 i 13.10-14.50
Piątek 8.50-9.45 i 10.30-14.50  

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy: 

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

ZADANIA PEDAGOGA

 1. Rzetelna diagnoza środowiska szkolnego gimnazjalistów.

 2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna zarówno indywidualna jak i grupowa.

 3. Podejmowanie w stosunku do uczniów działań wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych i socjalnych, oraz z zakresu preorientacji zawodowej.

 4. Koordynowanie pracy szkoły w zakresie pedagogizacji rodziców.

 5. Ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.

 6. Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli .

Zasady Rodzicielskiego Wychowania
(Operation PAR, 1985) 

 • Obfita miłość.

 • Konstruktywna dyscyplina.

 • Wspólne spędzania czasu.

 • Zaspokojenie osobistych potrzeb wszystkich członków rodziny.

 • Rozwijanie wzajemnego szacunku w rodzinie.

 • Uczenie odróżniania dobra od zła.

 • Prawdziwe słuchanie.

 • Służenie radą.

 • Rozwijanie niezależności.

 • Poczucie realizmu życiowego.

ALFABET DOBREGO WYCHOWAWCY

 • Akceptuj swego wychowanka
 • Bądź dla niego oparciem
 • Chwal go z a każdy wysiłek
 • Daj mu poczucie miłości I bezpieczeństwa
 • Eliminuj powoli I rozsądnie niepożądane zachowania
 • Formułuj precyzyjnie wymagania
 • Gospodaruj efektywnie jego czasem
 • Hamuj jego agresję poprzez rozładowanie niekorzystnych emocji
 • Interesuj się jego osobą
 • Jesteś jego przewodnikiem po świecie chaosu
 • Kieruj się wszechstronnie jego rozwojem.
 •  Licz się z jego odmiennym zachowaniem
 • Łagodź stresy i cierpienia
 • Miej cierpliwość
 • Nie pozwól sobie na zwątpienie
 • Okazuj mu zaufanie
 • Pokaż, że jesteś jego przyjacielem
 • Rozwijaj w nim jego "Umiejętności"
 • Słuchaj uważnie bicia jego "serca"
 • Troszcz się o niego
 • Ukazuj mu jego miejsce w nieznanym świecie
 • Wierz w efekt pracy z dzieckiem
 • Y…( niewiadoma- bądź na nią przygotowany)
 • Zachęcaj go do pracy

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

DLA UCZNIÓW Z OPINIĄ PPP ORAZ ROZPOZNANYCH NA POZIOMIE SZKOŁY 

ZADANIA ZESPOŁU:

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji.

KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA( KIPU)- dla każdego ucznia 

Karta zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko ucznia;

 • nazwę szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza;

 • informację dotyczącą:

a) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,

b)  potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 • zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

 • zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane

 • ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • terminy spotkań zespołu;

 • podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

 PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH ( może być wspólny dla kilku uczniów)–zawiera:

 • cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 •  metody pracy z uczniem;

 • zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

 • działania wspierające rodziców ucznia;

 • zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

Formy pomocy: 

1) klasa terapeutyczna;

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia;

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

4) zajęcia specjalistyczne: np.. korekcyjno-kompensacyne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz innych zajęcia o charakterze terapeutycznym;

5).zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

6). porady i konsultacje.

Rodzaje zajęć:

 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Uczniowie zdolni

Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Uczniowie mający trudności w nauce

Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

DLA UCZNIÓW Z ORZECZENIEM PPP  

ZADANIA ZESPOŁU 

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji.

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY( IPET)

Co zawiera IPET 

 • Metryczka z danymi ucznia, podstawa objęcia ucznia pomocą

 • Rozpoznanie wynikające z orzeczenia PPP

 • Opracowane wyniki rozpoznania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

 • Cechy sprzyjające rozwojowi- mocne strony

 • Informacje o trudnościach ucznia- słabe strony

 • Informacja o funkcjonowaniu ucznia w szkole

 • Cele edukacyjne

 • Zestaw wskazań nakierowanych na niwelowanie trudności rozwojowych

 • Warunki zapobiegania wtórnym skutkom niepełnosprawności

 • Procedury osiągania celów-określenie metod, form, środków dydaktycznych

 • Określenie rodzaju pomocy i wsparcia

 • Zakres dostosowania programu nauczania

 • Dostosowanie sposobu sprawdzania wiadomości i umiejętności i oceniania

 • Programy zajęć nadobowiązkowych

 • Tygodniowy plan zajęć

 • Uwagi dodatkowe np. korekty

 • Sposób ewaluacji programu (ocena skuteczności podejmowanych działań) 

Przy tworzeniu INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO musimy odpowiedzieć:

 • Jaki jest uczeń

 • Jakie ma potrzeby i możliwości i w związku z tym jakie realizować treści

 • Jak realizować zaplanowane treści

 • Jaką formę ma mieć program, aby był jasny, czytelny i rzeczywiście służył uczniowi

Formy pomocy:

1) klasa terapeutyczna;

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia;

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

4) zajęcia specjalistyczne: np.. korekcyjno-kompensacyne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz innych zajęcia o charakterze terapeutycznym;

5).zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

6). porady i konsultacje. 

Rodzaje zajęć:

 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Uczniowie zdolni

Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Uczniowie mający trudności w nauce

Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!