Technik robotyk - NOWY KIERUNEK

technik robotyk Kopiowanie

Zawód technik robotyki jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości. Istotnymi obszarami robotyki są: mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka. Zawód technik robotyk jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Wychodzi naprzeciw zarówno rynkowi pracy, jak i oczekiwaniom młodych ludzi, którzy chcą się kształcić w kierunkach gwarantujących zdobycie atrakcyjnego, dobrze płatnego i cenionego przez pracodawców zawodu.

Zmiany technologiczne powodują zasadność, a nawet konieczność wprowadzenia tego zawodu. Odpowiednie zaawansowanie kwalifikacji innowacyjny charakter zawodu będą stanowić o jego atrakcyjności wśród potencjalnych uczniów.

Zadania zawodowe:

 • wykonywania montażu urządzeń i systemów robotyki,
 • uruchamiania urządzeń i systemów robotyki,
 • obsługi urządzeń i systemów robotyki;
 • programowanie urządzeń i systemów robotyki,
 • eksploatacja urządzeń i systemów robotyki,
 • diagnostyka i konserwacja urządzeń i systemów robotyki.

Możliwości zatrudnienia:
Technik robotyk może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów zrobotyzowanych. Może pracować jako operator i programista robotów przemysłowych, montażysta robotów przemysłowych, czy sprawować nadzór techniczny systemów zrobotyzowanych. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

 

Technik mechatronik 311410

DSC 0018n Kopiowanie

Zadania zawodowe:
1) projektowanie i konstruowanie z wykorzystaniem technik komputerowych;
2) obsługa i programowanie robotów przemysłowych;
3) automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych;
4) projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
5) diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych;
6) montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Charakterystyka zawodu
Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.
Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentacje techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów. Instaluje i uruchamia urządzenia i
systemy mechatroniczne. Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Może również we własnym zakresie projektować, montować oraz programować proste układy mechatroniczne.

Możliwości zatrudnienia:
Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

 

Technik pojazdów samochodowych 311513

DSC 0375 Kopiowanie

Zadania zawodowe:
1) diagnozowanie technicznego pojazdów samochodowych;
2) obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych;
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Charakterystyka zawodu
Z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobre wykształconych fachowców z tego zakresu. Technik pojazdów samochodowych zdobywa wiedzę dotyczącą działania i budowy pojazdów, poznaje najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Specjalista po ukończeniu technikum dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów. Ustala przyczyny niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposoby ich usuwania. Weryfikuje części samochodowe i materiały eksploatacyjne, kontroluje jakość wykonanych napraw. Prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Sprzedaje pojazdy samochodowe oraz artykuły motoryzacyjne. Prowadzi postępowanie związane z ubezpieczeniem, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi.
Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowej absolwenci stają się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych.

Możliwości zatrudnienia:

Technik pojazdów samochodowych może pracować w fabrykach samochodów. Może również pracować w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych itd. Może też prowadzić własny warsztatach naprawy samochodów. Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień może zostać diagnostą pojazdów samochodowych i pracować w Stacji Kontroli Pojazdów.

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

DSC 0153 Kopiowanie

Możliwości zatrudnienia

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki może pracować w firmach zajmujących się sprzedażą, serwisem i naprawą ciągników i maszyn rolniczych, firmach świadczących usługi mechanizacyjne. Może prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie na własny rachunek, jak również prowadzić samodzielnie indywidualne gospodarstwo rolne.

Zadania zawodowe:

 • użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwanie pojazdów, środków transportów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • wykonywanie obsługi technicznej, naprawy pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
 • prowadzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych (prawo jazdy kat. B, T)
 • eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie,
 • obsługiwanie i diagnozowanie urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

DSC 0468 Kopiowanie

Możliwości zatrudnienia:

Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego np. mleczarnie, chłodnie; firmy montujące i serwisujące urządzenia chłodnicze, firmy montujące i serwisujące klimatyzacje w budynkach, firmy montujące i serwisujące pompy ciepła, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie montażu i serwisu klimatyzacji.

Zadania zawodowe:

 • montowanie i uruchamianie urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • ocenianie stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • naprawa oraz modernizacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • organizowanie prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysk i uzdatnianie czynników roboczych.

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

DSC 0418 Kopiowanie

Zadania zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
 • prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
 • obróbki druków cyfrowych;
 • prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
 • obróbki przestrzennych druków 3D.

Charakterystyka zawodu

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest ciekawym i nowoczesnym kierunkiem dającym duże możliwości dalszego rozwoju. Zawód ten potrzebny jest  w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych, od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, w firmach wydawniczych i drukarniach cyfrowych. Ponadto absolwent wykształcony w tym zawodzie jest wyposażony w umiejętność tworzenia trójwymiarowych wydruków i może znaleźć zatrudnienie w dziedzinie reklamy internetowej lub prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Absolwenci mogą kontynuować edukację na uczelniach wyższych na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia oraz można kontynuować naukę na innych kierunkach związanych z branżą IT i poligrafią.

 

Operator obrabiarek skrawających

DSC 0018 Kopiowanie

 Zadania zawodowe:

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy

Charakterystyka zawodu

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się obsługi i nadzorowania pracy uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo/CNC).

 

Możliwości zatrudnienia

W procesach produkcyjnych w zakładach i fabrykach coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne obrabiarki, które wymagają fachowej obsługi. Operator obrabiarek skrawających może podjąć pracę w firmach produkcyjnych wykorzystujących konwencjonalne i numerycznie sterowane obrabiarki skrawające. Obecnie jest ogromne zapotrzebowanie na pracowników w tej branży

 

Kierowca mechanik

DSC 0358 Kopiowanie

 Zadania zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
 • prowadzenia pojazdów samochodowych;
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
 • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Charakterystyka zawodu

Obecnie jest bardzo duże zapotrzebowanie na kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. W toku 3-letniej nauki w Branżowej Szkole I stopnia uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego uzyskuje tytuł zawodowy – kierowcy mechanika. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy między innymi w: przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, przedsiębiorstwach przewozowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej, warsztatach samochodowych, sklepach i magazynach motoryzacyjnych, firmach transportowych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy oraz umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej.

 

Możliwości zatrudnienia

Rozwój transportu drogowego powoduje wzrost zapotrzebowania na pracowników w tej dziedzinie. Kierowca mechanik może podjąć pracę jako kierowca w firmach zajmujących się transportem samochodowym, jak również jako mechanik w warsztatach samochodowych prowadzących obsługę i naprawy pojazdów samochodowych. Może prowadzić też własną działalność gospodarczą świadcząc usługi transportowe.

 

Kucharz 512001

IMG 20200108 113916 Kopiowanie

Zadania zawodowe:
1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Charakterystyka zawodu
Kucharz małej gastronomii przygotowuje potrawy i napoje w małych punktach gastronomicznych, stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia. Ocenia i dobiera surowce i półprodukty w oparciu o normy i receptury gastronomiczne. Wydaje przygotowane potrawy, dbając o ich estetyczne wykończenie.

Możliwości zatrudnienia
Kucharz małej gastronomii może pracować w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach, przedszkolach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. Może być właścicielem prywatnego zakładu gastronomicznego.

 

Rolnik 613003

DSC 0160 Kopiowanie

Zadania zawodowe:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
4) obliczania opłacalności produkcji roślinnej.

Charakterystyka zawodu
Inne nazwy zawodu: hodowca zwierząt; łąkarz; producent drobiu; producent kwalifikowanych nasion rolniczych.
Rolnik planuje i wykonuje niezbędne prace przy uprawie i zbieraniu płodów rolnych; uprawia i zbiera owoce z drzew i krzewów; uprawia drzewa, krzewy ozdobne i kwiaty. Hoduje zwierzęta. Kalkuluje opłacalność produkcji oraz zawiera kontrakty na dostawę określonych płodów rolnych.

Możliwości zatrudnienia
Rolnik może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, gospodarstwo nastawione na produkcję żywności ekologicznej oraz gospodarstwo agroturystyczne. Może również prowadzić działalność z zakresu organizacji przetwórstwa spożywczego w gospodarstwie rolnym, produkcji ogrodniczej, drobiarstwa i hodowli zwierząt. Może również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

 

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

DSC 0066 Kopiowanie

Zadania zawodowe:
1) użytkowania pojazdów samochodowych;
2) diagnozowania pojazdów samochodowych;
3) naprawiania pojazdów samochodowych.

Charakterystyka zawodu
Inna nazwa zawodu: mechanik diagnosta.
Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje naprawy i konserwacje autobusów i autokarów osobowych, ciągników rolniczych i drogowych, pojazdów jednośladowych, samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych.

Możliwości zatrudnienia
Mechanik pojazdów samochodowych może pracować w fabrykach samochodów. Może również pracować w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych itd. Może też prowadzić własny warsztatach naprawy samochodów.

 

Piekarz 751204

Zadania zawodowe:
1) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
2) sporządzania półproduktów piekarskich;
3) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
4) przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
5) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Charakterystyka zawodu
Piekarz prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu. Rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa.

Możliwości zatrudnienia
Piekarz może pracować w rzemieślniczych i przemysłowych zakładach piekarskich, cukierniach, zakładach gastronomicznych oraz w punktach sprzedaży pieczywa. Może również samodzielnie prowadzić piekarnię lub cukiernię.

 

Stolarz 752205

Zadania zawodowe:
1) wykonywania wyrobów z drzewa i tworzyw drzewnych;
2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Charakterystyka zawodu
Stolarz wykonuje różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnych gatunku drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Posługuje się narzędziami do ręcznej obróbki drewna oraz maszynami i urządzeniami do obróbki drewna, w tym obrabiarkami sterowanymi numerycznie.

Możliwości zatrudnienia
Stolarz może pracować w zakładach przemysłu drzewno-meblarskiego, stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań i innych wyrobów, na stanowiskach robotniczych w działach takich jak składy materiałów, suszarnie, działy obróbki drewna, działy konserwacji i zabezpieczania materiałów, przy ręcznej i maszynowej obróbce drewna i tworzyw drzewnych, w modelarniach, klejarniach, wykańczalniach, montowniach, pakowalniach i magazynach wyrobów. Może również prowadzić własny zakład stolarski.

 

Fryzjer 514101

Zadania zawodowe:
1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
3) wykonywania strzyżenia włosów;
4) wykonywania stylizacji fryzur.

Charakterystyka zawodu
Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie, strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.
Gromadzi i udostępnia żurnale fryzjerskie, pomocne w doborze fryzury. Śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne.

Możliwości zatrudnienia
Fryzjer może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski.

 

Sprzedawca 522301

Zadania zawodowe:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Charakterystyka zawodu
Inne nazwy zawodu: drogista; ekspedient; hurtownik; kioskarz; konsultant - sprzedawca; sklepowa.
Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaż drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej. Obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i sklepach internetowych).
Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty. Przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Informuje nabywców o walorach sprzedawanych produktów, pomaga im przy wyborze produktu. Realizuje zamówienia składane przez nabywców. Inkasuje należność za sprzedane produkty. Załatwia reklamacje zakupionych towarów. Przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach. Zawiera transakcje sprzedaży oraz wystawia faktury za towary.

Możliwości zatrudnienia
Sprzedawca może pracować we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, jak również w innych miejscach sprzedaży i akwizycji (mieszkania, instytucje, biura itd.). Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

 

Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie 712905 

Zadania zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania systemów suchej zabudowy;
 • wykonywania robót malarskich;
 • wykonywania robót tapeciarskich;
 • wykonywania robót posadzkarskich;
 • wykonywania robót okładzinowych.

Charakterystyka zawodu

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych. Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni. Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku nauczania – Monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie – są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • każdej firmie wykonującej usługi dla budownictwa,
 • działach remontowych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej lub Spółdzielniach Mieszkaniowych,
 • budownictwie przy pracach związanych wykonaniem ścianek działowych, sufitów podwieszanych. malowaniem i szpachlowaniem, kładzeniem płytek ceramicznych oraz wykańczaniem podłóg.

Mogą również samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Opisy zawodów na podstawie
KRYSTYNA LELlŃSKA, GRAŻYNA SOŁTYSIŃSKA , MACIEJ GRUZA
ZAWODY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
vademecum informacyjne doradcy zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa 2005,
www.KOWEZiU.edu.pl/Podstawy programowe kształcenia w zawodach.

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!