Początek pracy Centrum Kształcenia Zawodowego miał miejsce w dniu 1 września 2002 roku, kiedy to po raz pierwszy nastąpiła inauguracja roku szkolnego w tej placówce. Punktem wyjścia do utworzenia CKZ były Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.

Podjęcie działań mających na celu utworzenie warsztatów szkolnych, pozwoliło na utworzenie w strukturze ZSZ nowej szkoły ponadgimnazjalnej – Technikum Mechanicznego. W 1991 roku dokonano pierwszego naboru uczniów na ten kierunek kształcenia.

W roku 1995 podjęto intensywne prace zmierzające do utworzenia Stacji Kontroli Pojazdów. Po dokonaniu modernizacji stanowiska i zakupie pierwszych nowych urządzeń diagnostycznych Warsztaty uzyskały pierwsze upoważnienie do prowadzenia badań technicznych pojazdów. Od tego momentu kształcenie w kierunku samochodowym przyjęło szerszy zakres.

Kształcenie w zawodzie technik mechanik i mechanik pojazdów samochodowych wymagało prowadzenia szkolenia uczniów w zakresie kierowania samochodem osobowym dzięki przychylności władz wojewódzkich w roku 1999, Warsztaty otrzymały samochód. Był to początek utworzenia Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Zmieniające się nieustannie przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów sprawiły, że systematycznie prowadzono działania w zakresie wyposażenia stacji. Przychylność samorządu miasta Wysokie Mazowieckie nie odstępowała Warsztatów. W roku 1998 samorząd nieodpłatnie przekazał prawo użytkowania wieczystego sąsiedniej działki, na której znajdował się budynek po kotłowni zakładowej. Dzięki tej darowiźnie posesja warsztatów zwiększyła się niemal o połowę, a w budynku, który otrzymano urządzono pierwszą Aulę wykładową.

Wprowadzone zmiany w systemie oświaty i powstawanie w kraju centrów kształcenia praktycznego sprawiły, że rozpoczęto starania utworzenia takiej placówki na bazie warsztatów. W 2002 roku Rada Powiatu Wysokomazowieckiego podjęła uchwałę w sprawie utworzenia owej placówki oświatowej pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego. W której skład obok CKP weszła też Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Wraz z utworzeniem CKZ rozpoczęto pracę nad programem inwestycyjnym. Po raz kolejny dzięki przychylności samorządu miasta Wysokie Mazowieckie podęto decyzję o nieodpłatnym przekazaniu dla samorządu powiatowego działki wraz z budynkiem po kotłowni miejskiej, z przeznaczeniem pod budowę obiektów na potrzeby CKZ. Na działce tej powstał ten wspaniały obiekt, a w budynku po kotłowni powstaje sala gimnastyczna.

Dalszy rozwój Centrum ukierunkowany był na pełne wykorzystanie powstającej bazy dydaktycznej. W 2003 roku Rada Powiatu, podjęła decyzję o włączeniu z dniem 1 września 2003 roku do struktury Centrum dotychczasowej Wysokomazowieckiej Filii Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie, w której funkcjonowało Liceum Profilowane i Technikum Rolnicze dla Dorosłych. Tym samym rozpoczął się w Centrum rozdział kształcenia w kierunkach rolniczych. Dopełnieniem tego było utworzenie technikum na podbudowie gimnazjum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Rok szkolny 2003/04 szkoła rozpoczęła w budynku wynajmowanym od parafii pw. Św. Jana Chrzciciela.

W tym czasie realizowana była już inwestycja nowego obiektu. Z dniem 1lutego 2004 roku szkoła przeniosła się do swojej nowej siedziby przy ulicy Władysława Pelca. Zgromadzony sprzęt, pomoce naukowe, zaangażowanie wielu życzliwych osób zaowocowały uzyskaniem indywidualnego charakteru pięknej szkoły.

W nowym budynku Dyrektor zadbał o pełną integrację grona pedagogicznego, młodzieży oraz o stworzenie atmosfery sprzyjającej osiąganiu wysokich efektów dydaktycznych.

W szkole istnieją pracownie komputerowe wyposażone w dużą ilość komputerów potrzebnych do kształcenia się i poszerzania wiedzy. Sprzęt jest bardzo nowoczesny. Każdy komputer posiada możliwość skorzystania z Internetu. W każdej z pracowni istnieje również komputer główny, dla nauczyciela.

W 2005 roku przystąpiliśmy do Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” w wyniku tego powstaje u nas Szkolny Ośrodek Kariery. Prowadzimy zajęcia z doradztwa zawodowego. W chwili obecnej posiadamy już Certyfikat potwierdzający świadczenie wysokiej jakości usług poradnictwa zawodowego dla młodzieży przyznany przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku.

 Kolejnym sukcesem szkoły był projekt wyrównania szans edukacyjnych „ Szkoła marzeń”. Placówce przyznano unijne fundusze na zakup sprzętu trwałego i materiałów dydaktycznych.Naszym sukcesem, było to, że mogliśmy je pokazać całej Polsce. jako szkoła wyróżniona pojechaliśmy na Zamek Królewski w Warszawie, by wziąć udział w ogólnopolskiej prezentacji osiągnięć wypracowanych podczas realizacji projektu. Nasi uczniowie z dumą mówili o swojej pracy, zainteresowaniach i osiągnięciach godnie reprezentując nasz region i powiat.

W 2006 roku w ramach realizacji projektu „Mechatronika – nowa jakość w kształceniu zawodowym” następuje otwarcie nowoczesnej dobrze wyposażonej pracowni, jest to pracownia mechatroniki. Pozwoliło to na wprowadzenie do oferty edukacyjnej nowego przyszłościowego kierunku kształcenia w zawodzie technik mechatronik.

Dzięki zaangażowaniu Pana Dyrektora Sokolika w 2007 roku powstaje kolejna nowoczesna pracownia języków obcych – laboratorium fonetyczne wyposażone w 16 stanowisk uczniowskich.

Ważnym dniem w siedmioletniej tradycji Centrum Kształcenia Zawodowego był dzień nadania szkole imienia Armii Krajowe. Wybór takiego patrona nie był przypadkowy. Miasto Wysokie Mazowieckie i jego okolice były terenem działań żołnierzy Armii Krajowej- etos walczących za wolność, nie szczędzących sił i życia w obronie Ojczyzny nie mogła pójść w zapomnienie. Szkoła od tego dnia ma również dwa sztandary, bo podjęła się również opieki nad sztandarem Światowego Związku Żołnierzy AK w Wysokiem Mazowieckiem. Kombatanci przekazali młodzieży swoje dziedzictwo z wielkim wzruszeniem, ale i radością. Teraz mają pewność, że tak cenny dla nich sztandar, znalazł się w godnym miejscu. Wszystkie roczniki uczniów z dumą będą prezentować sztandary podczas ważnych uroczystości szkolnych i środowiskowych. W trakcie uroczystości nadania imienia została odsłonięta na budynku szkoły tablica pamiątkowa, na której widnieje motto Jana Pawła II „Trzeba, aby ta pamięć o przeszłości trwała i ci, co pamiętają, winni przypominać o tych, co odeszli”. Ten dzień na  długo pozostanie w pamięci społeczności szkolnej i wszystkich, którzy przyczynili się do jego uświetnienia.Przypomnieniem na pewno będzie również cyklicznie organizowany przez naszą szkołę Powiatowy Konkurs Wiedzy o AK pt. „Żołnierze wolności”.

W roku 2009 w ramach „ Programu rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej” realizujemy projekt „Szkoła kluczowych kompetencji”. Poprzez projekt zdobyliśmy szanse na wzbogacenie procesu edukacyjnego o formy zajęć dydaktycznych, skutkujących wzrostem kompetencji kluczowych z przedmiotów: język angielski, przedsiębiorczość, matematyka oraz technologia informatyczna.

Podstawą pracy naszej szkoły jest tworzenie atmosfery życzliwości i dbałość nauczycieli o indywidualny rozwój uczniów. Będąc cały czas z młodzieżą nauczyciele mogą najlepiej ich obserwować i odpowiadać na ich potrzeby, aby budować właściwe relacje. Mając to na uwadze w roku 2009 przystąpiliśmy do realizacji dwu letniego projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału i atrakcyjności kształcenia zawodowego służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia bądź kontynuowania edukacji. Za środki pozyskane z UE prowadzimy zajęcia dodatkowe rozwijające  zdolności jednych, a innym pomagające w uzupełnieniu wiedzy.

W celu umożliwienia aktywnego spędzania czasu wolnego młodzieży jak również środowiska lokalnego w 2010 roku wybudowane zostało przy szkole piękne, nowoczesne i wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową. Obiekt został wykonany w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.

Chcąc ułatwić naszym uczniom naukę oraz podążając z duchem czasu uruchomiliśmy stronę Internetową szkoły http://ckzwm.edu.pl/. Za pośrednictwem strony przekazujemy na bieżąco informacje o kierunkach kształcenia oraz materiały związane z edukacją:(matura, pomoce, plany zajęć, wydarzenia z życia szkoły, dokumentacja fotograficzna różnych ważnych wydarzeń szkolnych, dziennik elektroniczny etc.).

20 maja 2011 rok wbudowano kamień węgielny pod budowę nowych obiektów dydaktycznych szkolenia praktycznego.Na parterze nowego budynku znajdą się pracownie szkolenia praktycznego, przeznaczone dla kierunku mechanicznego, samochodowego i mechatronicznego. Będzie tu też zaplecze socjalne dla uczniów odbywających szkolenie praktyczne oraz sala wykładowa z zakresu ruchu drogowego. Piętro budynku stanowić będzie sześć pracowni wraz z zapleczami, do realizacji przedmiotów zawodowych i szkolenia praktycznego. Drugim realizowanym przedsięwzięciem jest utworzenie instytucji działającej w otoczeniu biznesu, której zadaniem będzie doskonalenie pracowników w zakresie nowych technologii. Znajdzie tu miejsce nowocześnie wyposażona stacja kontroli pojazdów  stopnia okręgowego na której będą prowadzone badania wszystkich pojazdów.Zakończenie inwestycji zaplanowano na drugą połowę roku 2012.

Tradycją szkoły stały się organizowane cykliczne uroczystości szkolne, konkursy, akcje charytatywne i wycieczki szkolne. Historia naszej szkoły, to także wspaniali rodzice, którzy wkładają w życie naszej szkoły wiele serca, ciepła, życzliwości i pracy.

Pragniemy, aby dobre tradycje naszej szkoły były podtrzymywane przez kolejne pokolenia uczniów, nauczycieli, pracowników i wszystkich tych, którym los Centrum Kształcenia Zawodowego jest bliski sercu.

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!